HISTORIE

Založení a vývoj scholy v průběhu let

Bystrcká schola byla ve svých počátcích a je i v současnosti úzce navázaná na bystrckou farnost, která je součástí Brněnské diecéze. Centrem naší farnosti je kostel svatých Janů, o kterém jsou první zmínky již ze 13. století. V současnosti zde lze vidět například presbytář vyzdobený v 60. letech 20. století podle návrhu akademického malíře Ludvíka Kolka.

Ve zmiňovaném kostele svatých Janů naše schola již přes 30 let doprovází mše a jiné liturgické obřady svým zpěvem. Podnětem pro založení scholy bylo „uvolnění“ tehdejších totalitních poměrů a vidina vysněných časů demokracie, ve kterých již nebude nutné skrývat své náboženské vyznání. Zároveň se objevila i snaha o větší zapojení dětí a mládeže do liturgie co nejpřirozenějším a zábavným způsobem – zpěvem. V roce 1986 tedy převzala hlavní iniciativu Marie Anežka Škrobánková – tehdy tajná řeholní sestra – a ujala se založení Bystrcké scholy, kterou vedla do roku 1990. Nápomocni jí byli i rodiče, kteří své děti na zkoušky doprovázeli a mnozí se také svým zpěvem připojili.

Zkoušky začaly pravidelně probíhat na místní faře, která je doposud schole k dispozici. První veřejné vystoupení při mši se konalo v březnu r. 1986. Postupem času starší členové (rodiče) scholu opustili, vzniklo společenství dětí a mládeže, které si přibližně stejné věkové složení udržuje i do současnosti.

V prvních letech fungování sboru byl repertoár zaměřen hlavně na zpěv jednohlasých žalmů a zpěvů před evangeliem. Postupně byl repertoár obohacován o vícehlasé skladby a písně, které vycházely v křesťanských zpěvnících. V r. 1988 jeli členové scholy poprvé na týdenní letní soustředění se zaměřením jednak na nácvik nových písní, ale také na lepší vzájemné poznání prostřednictvím her a společných zážitků. Letní soustředění se v pozdějších letech stalo pravidelnou akcí pořádanou dodnes.

V r. 1990 – 1991 se ujaly vedení Pavla Dvořáková a Lenka Mičánková. Vedoucí obohatily repertoár o skladby a písně, které byly bližší dětem, učily je tyto písničky nazpaměť. Se staršími některé skladby nacvičoval dirigent Tibor Varga a do nácviku správné hlasové hygieny a techniky zpěvu se zapojil i zpěvák Josef Škrobánek. Bystrcká schola měla v tomto období kolem 20 stálých členů. V roce 1991 byl vydán první zpěvník pro vnitřní potřeby scholy s názvem „Výběr 91“ a byl do něj umístěn nejčastěji zpívaný repertoár. V témže také schola svépomocí nahrála 19 písní nesoucí pojmenování „Z archivu Bystrcké scholy“. Tato nahrávka byla v r. 2006 u příležitosti 20. výročí založení Bystrcké scholy znovu vydána jako nahrávka na CD.

Mezi lety 1992 – 1998 byl hlavním vedoucím Karel Trnavský. Dokázal kolem sebe shromáždit mládež, která hudbou a zpěvem žila. V těchto letech měla Bystrcká schola 25 stálých členů mládežnického věku. Nejčastější repertoár byly zpěvy čtyřhlasé – a capella, zpěvy chorální, staroslověnské a spirituály. Pod jeho vedením nastudovali členové sboru například i významné dílo Václava Renče a Víta Petrů – Popelka Nazaretská, které bylo v roce 2013 pod vedením Marie Vechetové znovu uvedeno. V roce 1993 byla vydána nahrávka „Písně církevního roku“, která obsahuje 53 skladeb a písní zpívaných při bohoslužbách. Tato byla v r. 2006 opět zveřejněna jako remastrovaná nahrávka na CD. V r. 1996 byly pro vnitřní potřebu scholy zpracovány další dva zpěvníky obsahující vybraný repertoár, nazvané „Výběr 96 – 1. díl“ a „Výběr 96 – 2. díl“ (později sloučeny do jednoho). Ke zpěvníkům byl také vydán sešit „Dodatek“ s nástrojovými doprovody k některým písním.

V letech 1998 – 2000 vedli Bystrckou scholu Miriam Petrásková (roz. Trnavská) a Vít Mičánek. Této dvojici vedoucích se podařilo úspěšně překlenout období, kdy Bystrcká schola pociťovala problém s dorůstající generací, která chyběla.

Veronice Adámkové (roz. Mičánkové), vedoucí mezi lety 2000 – 2007, se podařilo fungování Bystrcké scholy znovu oživit. Přibylo kolem 12 mladších dětí, které zajistily zdárné pokračování chodu sboru. Do repertoáru vnesla mnoho nových písní a hodně svého času věnovala dorůstající generaci. Kromě pravidelného letního soustředění začala organizovat několikadenní výlet o Podzimních prázdninách.

Od r. 2007 do r. 2012 vedla scholu Marie Fasorová (roz. Zámečníková). Úspěšně se jí podařilo sbor nadále rozvíjet a vést ke skvělým výsledkům, což bylo odrazem její píle. Zapojila do repertoáru mnoho nových a současných křesťanských písní od českých i zahraničních interpretů, zpívaných v různých světových jazycích (od angličtiny až po zulu – jihoafrický jazyk). Skladby začaly být častěji doprovázeny na rozmanité nástroje – keyboard, basová kytara, cajon, djembe a další. Jako poděkování za její činnost bylo pořízeno amatérské CD s názvem „Výběr 13“ s 23 průřezovými skladbami současným sborovým repertoárem pro interní potřeby scholy.

Od r. 2012 do r. 2017 schola fungovala pod vedením Marie Krystkové roz. Vechetové. Ta se snažila navázat na předané tradice, iniciovala například nacvičení hudebně-literárního pásma Popelka Nazaretská, které schola uvedla poprvé v době vedení Karla Trnavského. Za dobu jejího vedení schola také oslavila své třicáté výročí a k jeho příležitosti vydala poslední CD s názvem „On je náš Bůh“.

Od r.2017 do r.2021 vedl Bystrckou scholu Filip Lamparter a schola té doby čítala okolo třiceti stálých členů. Za jeho působení se začaly pořádat pravidelné večery chval a schola začala vystupovat na různých křesťanských akcích. Podařilo se mu také udržet scholu i za složitého covidového období. 

V létě 2021 převzala scholu Klára Šťastná. Po covidové pauze se společenství ve schole obměnilo Nyní jsou členové scholy převážně mladšího věku a dospělá generace teprve dorůstá. Ona i celé naše společenství chce pokračovat v dlouhé tradici a navázat na ni stejně důstojným způsobem.


Přesunout se na začátek