HISTORIE

Založení a vývoj scholy v průběhu let

Bystrcká schola byla ve svých počátcích a je i v současnosti úzce navázaná na bystrckou farnost, která je součástí Brněnské diecéze. Centrem naší farnosti je kostel svatých Janů, o kterém jsou první zmínky již ze 13. století. V současnosti zde lze vidět například presbytář vyzdobený v 60. letech 20. století podle návrhu akademického malíře Ludvíka Kolka.

Ve zmiňovaném kostele svatých Janů naše schola již přes 30 let doprovází mše a jiné liturgické obřady svým zpěvem. Podnětem pro založení scholy bylo „uvolnění“ tehdejších totalitních poměrů a vidina vysněných časů demokracie, ve kterých již nebude nutné skrývat své náboženské vyznání. Zároveň se objevila i snaha o větší zapojení dětí a mládeže do liturgie co nejpřirozenějším a zábavným způsobem – zpěvem. V roce 1986 tedy převzala hlavní iniciativu Marie Anežka Škrobánková – tehdy tajná řeholní sestra – a ujala se založení Bystrcké scholy, kterou vedla do roku 1990. Nápomocni jí byli i rodiče, kteří své děti na zkoušky doprovázeli a mnozí se také svým zpěvem připojili.

Zkoušky začaly pravidelně probíhat na místní faře, která je doposud schole k dispozici. První veřejné vystoupení při mši se konalo v březnu r. 1986. Postupem času starší členové (rodiče) scholu opustili, vzniklo společenství dětí a mládeže, které si přibližně stejné věkové složení udržuje i do současnosti.

V prvních letech fungování sboru byl repertoár zaměřen hlavně na zpěv jednohlasých žalmů a zpěvů před evangeliem. Postupně byl repertoár obohacován o vícehlasé skladby a písně, které vycházely v křesťanských zpěvnících. V r. 1988 jeli členové scholy poprvé na týdenní letní soustředění se zaměřením jednak na nácvik nových písní, ale také na lepší vzájemné poznání prostřednictvím her a společných zážitků. Letní soustředění se v pozdějších letech stalo pravidelnou akcí pořádanou dodnes.

V r. 1990 – 1991 se ujaly vedení Pavla Dvořáková a Lenka Mičánková. Vedoucí obohatily repertoár o skladby a písně, které byly bližší dětem, učily je tyto písničky nazpaměť. Se staršími některé skladby nacvičoval dirigent Tibor Varga a do nácviku správné hlasové hygieny a techniky zpěvu se zapojil i zpěvák Josef Škrobánek. Bystrcká schola měla v tomto období kolem 20 stálých členů. V roce 1991 byl vydán první zpěvník pro vnitřní potřeby scholy s názvem „Výběr 91“ a byl do něj umístěn nejčastěji zpívaný repertoár. V témže také schola svépomocí nahrála 19 písní nesoucí pojmenování „Z archivu Bystrcké scholy“. Tato nahrávka byla v r. 2006 u příležitosti 20. výročí založení Bystrcké scholy znovu vydána jako nahrávka na CD.

Mezi lety 1992 – 1998 byl hlavním vedoucím Karel Trnavský. Dokázal kolem sebe shromáždit mládež, která hudbou a zpěvem žila. V těchto letech měla Bystrcká schola 25 stálých členů mládežnického věku. Nejčastější repertoár byly zpěvy čtyřhlasé – a capella, zpěvy chorální, staroslověnské a spirituály. Pod jeho vedením nastudovali členové sboru například i významné dílo Václava Renče a Víta Petrů – Popelka Nazaretská, které bylo v roce 2013 pod vedením Marie Vechetové znovu uvedeno. V roce 1993 byla vydána nahrávka „Písně církevního roku“, která obsahuje 53 skladeb a písní zpívaných při bohoslužbách. Tato byla v r. 2006 opět zveřejněna jako remastrovaná nahrávka na CD. V r. 1996 byly pro vnitřní potřebu scholy zpracovány další dva zpěvníky obsahující vybraný repertoár, nazvané „Výběr 96 – 1. díl“ a „Výběr 96 – 2. díl“ (později sloučeny do jednoho). Ke zpěvníkům byl také vydán sešit „Dodatek“ s nástrojovými doprovody k některým písním.

V letech 1998 – 2000 vedli Bystrckou scholu Miriam Petrásková (roz. Trnavská) a Vít Mičánek. Této dvojici vedoucích se podařilo úspěšně překlenout období, kdy Bystrcká schola pociťovala problém s dorůstající generací, která chyběla.

Veronice Adámkové (roz. Mičánkové), vedoucí mezi lety 2000 – 2007, se podařilo fungování Bystrcké scholy znovu oživit. Přibylo kolem 12 mladších dětí, které zajistily zdárné pokračování chodu sboru. Do repertoáru vnesla mnoho nových písní a hodně svého času věnovala dorůstající generaci. Kromě pravidelného letního soustředění začala organizovat několikadenní výlet o Podzimních prázdninách.

Od r. 2007 do r. 2012 vedla scholu Marie Fasorová (roz. Zámečníková). Úspěšně se jí podařilo sbor nadále rozvíjet a vést ke skvělým výsledkům, což bylo odrazem její píle. Zapojila do repertoáru mnoho nových a současných křesťanských písní od českých i zahraničních interpretů, zpívaných v různých světových jazycích (od angličtiny až po zulu – jihoafrický jazyk). Skladby začaly být častěji doprovázeny na rozmanité nástroje – keyboard, basová kytara, cajon, djembe a další. Jako poděkování za její činnost bylo pořízeno amatérské CD s názvem „Výběr 13“ s 23 průřezovými skladbami současným sborovým repertoárem pro interní potřeby scholy.

Od roku 2012 schola fungovala pod vedením Marie Vechetové. Ta se snažila navázat na předané tradice, iniciovala například nacvičení hudebně-literárního pásma Popelka Nazaretská, které schola uvedla poprvé v době vedení Karla Trnavského. Za dobu jejího vedení schola také oslavila své třicáté výročí a k jeho příležitosti vydala poslední CD a začala pořádat večery chval.

V současnosti má Bystrcká schola okolo třiceti stálých členů a jejím vedoucím je od podzimu 2017 Filip Lamparter. On i celé naše společenství chce pokračovat v dlouhé tradici a navázat na ni neméně důstojným způsobem.

Přesunout se na začátek